...

Betingelser

Et skridt tættere på et gennemsigtigt samarbejde

Indgåelse

Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem Kunden og SearchComet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

SearchComet’s tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt. SearchComet’s tilbud er bindende for SearchComet i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet.

Kunden kan kun påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og ordrebekræftelse som grundlag for leverancen. Oplysninger som SearchComet har fremsat i annoncer, på internettet eller mundtligt er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

Ordre er kun bindende, når ordren er accepteret af SearchComet i form af en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående skriftligt informere SearchComet om eventuelle uoverensstemmelser.

Oplysningerne i tilbuddet og ordrebekræftelsen sammen med disse betingelser udgør aftalen.

Såfremt Kunden ønsker tilføjelser til ordren, udarbejdes et tillæg til det oprindelige tilbud. Tilføjelser til den oprindelige ordre er kun bindende, når de er accepteret af SearchComet i form af en ny skriftlig ordrebekræftelse.

Såfremt Kunden ønsker at nedjustere omfanget af samarbejdet, fx nedjustering af antallet af timer eller opgaver m.v., der indgår i det månedlige samarbejde, skal disse nedjusteringer varsles af kunden per mail til info@searchcomet.dk med et varsel på løbende måned + 2 måneder, medmindre andet er aftalt.

De til enhver tid gældende betingelser findes på https://searchcomet.dk/betingelser/

 

Opsigelse

Varigheden af løsningen aftales mellem parterne. Såfremt der er tale om et løbende samarbejde, vil samarbejdet først stoppe efter eventuel opsigelse.

Såfremt Kunden vil opsige samarbejdet med SearchComet, er opsigelsesperioden løbende måned + 2 måneder medmindre andet er aftalt.

Kunden skal meddele ønsket opsigelse per mail til info@searchcomet.dk eller til den ansvarlige, hvorefter Kunden vil modtage en bekræftelse efter opsigelsen er registreret.

Ønsker begge parter at afslutte samarbejdet, kan opsigelsen træde i kræft efter løbende måned.

Ved opsigelse af samarbejdet er SearchComet berettiget til at fakturere for hele opsigelsesperioden, uagtet at opsigelsesperioden endnu ikke er udløbet.

Ved opsigelse lader SearchComet diverse konti forblive aktive, medmindre andet er aftalt. Kontoen vil derfor ikke blive sat på pause eller lukket ned, og det er Kundens ansvar, at diverse loginoplysninger og rettigheder overføres til Kunden inden samarbejdet afsluttes.

 

Betalingsbetingelser og priser

Alle oplyste priser er ex. moms og i DKK medmindre andet er oplyst.

Prisen for løsningen fastsættes ved indgåelse af samarbejde. Såfremt prisen ændres, skal SearchComet varsle ændring med 30 dage.

Fakturering forfalder til betaling 14 dage (netto 14 dage) fra fakturadato.

Sker betaling ikke rettidigt, har SearchComet ret til at udsende rykkere med rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt det bliver nødvendigt at overgive fordringen til inkasso, vil der påløbe ekstra betydelige omkostninger, som Kunden skal betale.  

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Forbrug forbundet med annoncering betales direkte til den relevante platform (Google, Facebook, LinkedIn, Bing, m.fl.), og indgår derfor ikke i tilsendte løsninger og oplæg.

 

 

Fortrolighed

Udvekslede oplysninger mellem parterne skal behandles fortroligt. SearchComet har dog ret til at videregive oplysninger, såfremt det er nødvendigt for udførelse af aftaleforpligtelser.

Kunden er underlagt tavshedspligt og fortrolighed for alt leveret materiale fra SearchComet. Kunden må ikke aflevere materiale fra SearchComet til virksomheder med lignende services som SearchComet, f.eks. online markedsføring, annoncering, optimering af hjemmesider, udvikling, digital rådgivning og lignende brancher – dette gælder f.eks. materiale som oplæg, tilbud, arbejdsark, e-mails, mødereferater og andet skriftligt materiale, med undtagelse af potentialeanalyser udført inden igangsættelse af samarbejdet mellem SearchComet og Kunden.

 

Markedsføring

SearchComet har ret til at anvende Kundens navn og logo på searchcomet.dk eller i markedsføringsmateriale. SearchComet har også ret til at bruge Kundens udtalelser på eksterne hjemmesider i egen markedsføring, såfremt det omhandler SearchComet eller SearchComets udførte arbejde.

 

Force Majeure

SearchComet hæfter ikke for manglende udførelse af opgaver, såfremt dette skyldes faktorer uden for SearchComets kontrol.

 

Ansvarsbegrænsning

I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede har SearchComet intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes Kundens handling eller undladelse.

SearchComet har intet ansvar for Kundens overtrædelser af markedsføringsloven eller andre lovpligtige bestemmelser for annoncering, outreach, kampagner, søgeord, annoncer, eller design.

SearchComet har intet ansvar for Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af billeder, tegninger, illustrationer, tekster, varemærker eller andre forretningskendetegn der tilhører tredjemand og kan være underkastet tredjemands rettigheder.

I forbindelse med oprettelse og adgang til Kundens konti – Facebook Business Manager, Google-konto samt andre relevante platforme, har SearchComet intet ansvar for tabte loginoplysninger, manglende rettigheder til konti, profiler eller lignende.

SearchComet har intet ansvar for eventuelt fjernede links fra tredjepartssider som følge af ophørt domæne eller ændringer hos tredjepart, og SearchComet refunderer ikke beløb forbundet med linkbuilding i disse tilfælde.

Kunden er selv ansvarlig for alt indhold på Kundens hjemmeside, profiler, apps, feeds og lignende, og SearchComet påtager sig intet ansvar for dette indhold.

SearchComet hæfter ikke for Kundens indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af data, tab af forventet besparelse, tab af annonceforbrug og lignende.

SearchComet’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25% af det beløb, Kunden har erlagt for den del af leverancen, hvorpå kravet baseres.

 

Misligholdelse

Såfremt Kunden væsentligt misligholder aftaler, betingelser eller samarbejdet og denne misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 10 dage efter Kunden har fået fremsendt skriftlig advarsel om dette, er SearchComet berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

Væsentligt misligholdelse omfatter bl.a.:

  1. Manglende betaling
  2. Ændring af og manglende oplysning af loginoplysninger
  3. Alle øvrige forhindringer, som kan tilregnes Kunden, og som hindrer SearchComet i at udføre arbejdet og opfylde aftalen.

Ved væsentlig misligholdelse er SearchComet berettiget til at fakturere aftalte beløber, på trods af manglende udført arbejde. Krav på opfyldelse af aftaler frafalder ved ophævelse af samarbejdet.

 

Rettigheder

Ophavsretten til den udarbejdede løsning og alle materialer og dokumenter forbundet til samarbejdet tilfalder SearchComet. Kunden har brugsret til materialet, men må dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge materialet eller løsningen på nogen måde. SearchComet forbeholder sig rettigheden til at bruge alt arbejdet som reference i markedsføringen af SearchComet.

 

Databeskyttelse

Som udgangspunkt er både SearchComet og Kunden dataansvarlige, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (”Databeskyttelsesforordningen”), i forhold til deres behandling af personlige oplysninger.

Begge parter skal til enhver tid under samarbejdet overholde sine forpligtelser i henhold til Databeskyttelsesforordningen samt anden gældende national databeskyttelsesret og som opstår i forbindelse med samarbejdet.

Hvor relevant, skal begge parter bistå hinanden med opfyldelse af deres respektive forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelsen af rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 og i forhold til eventuelle anmodninger og/eller undersøgelser foretaget af myndighederne.

Kunden skal til enhver tid sikre sig, at Kunden har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

I tilfælde, hvor SearchComet skal udføre databehandlingsaktiviteter efter instruks fra og på vegne af Kunden, skal der indgås særskilt databehandleraftale herom.

 

 

Mødeaktivitet

Mødeaktiviteter indgår ikke i aftalen medmindre andet er skriftligt aftalt og skal derfor tilkøbes via aftalen. Såfremt Kunden skal betale for mødet, vil dette blive skriftligt aftalt inden afholdelse.

 

Lovvalg og værneting

Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved SearchComets værneting.

Indholdsfortegnelse

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.